Dålig journalistik får konsekvenser

När TV4 beslutat lägga ned regionala TV-nyheterna innebär det att ca 140 journalister friställs.  Det har upprört många företrädare för det fria ordet, men själv är jag inte lika upbragt.  Det är förvisso sant att medta har en oerhört viktig roll i varje demokrati och den viktigaste uppgiften äe att förmedla viktig information på ett opartiskt sätt till väljarna.
Men handen på hjärtat, hur seriöst tar dagens mediaföreträdare på denna sin huvuduppgift?  När "nyheterna" i allt större utsträckning består i sensationsjournalistik och evenemangsskildringar, då smyger media i med ena foten i underhållnngsgenren.Där räcker emellertid inte journalistutbildningen till i konkurrensen med de mer resursstarka underhållningsföretagen utan det liknar alltmer en halvmessyr.
Den dagen man verkligen börjar källgranska och ställa de svårare frågorna, är jag övertygad om att jornalistiken återtar sin rättmätiga roll i det demokratiska samhället.  Men då duger det inte att stoppa faktagranskningen vid den punkt där man tror sig fått till de bästa tabloiderna och att bliúnda för den del av sanningen som gör att man inte får till lika iögonenfallande rubriksättningar.
Så sammantaget:Jag beklagar att TV4 valt att lägga ned de regionala nyheterna, men måste erkänna att jag anser redaktionerna har sig själva att skylla.

Profitörer & parasiter ?

Ord spelar roll.
När man benämner företagare som "profitörer" görs det vanligtvis medvetet för att misstänkliggöra parsonerna bakom det självklara syftet bakom varje form av företag - att vinna något på det hela.

Begreppet har sin upprinnelse i Karl Marx bok "Det kommunistiska manifestet" och speglar 1800-talets revolutionära reaktioner mot att arbetarklassen underkuvats av kapitalägarna.

Men hur aktuellt är det idag ?
LRF-konsult har gjort en omfattande undersökning av lönsamheten hos 40 000 av sina småföretagskunder med mindre än 15 anställda.  I snitt har avkastningen eller "profiten" sjunkit från 17,2 till 14,3% medan anställdas löner fortsatt att öka genom hela lågkunjunkturen !
Så trots att företagens priser faller eller avstannat helt, fortsätter fackförbundens kravmaskineri att pressa arbetsgivarna till ökade lönekostnader.

För en småföretagare på marginalen kan ett strejkhot utläsas som konkurs, då de fasta kostnaderna under ett par strejkveckor kan innebära slutet för verksamheten. Därmed blir det ju faktiskt frågan om ren utpressning, där många helt enkelt ger efter, medan andra väljer att automatisera eller flytta ut sin verksamhet till låglöneländer, och återigen andra väljer att ge upp och lägga ned verksamheten.

De som flyttat till Kambodja exempelvis, möter en arbetstagarmarknad där de anställda är med och tar ansvar för hur marknaderna utvecklas, varvid en del arbetsgivare då inte är sena att utnyttja sitt övertag i förhandlingarna.

Med detta vill jag visa att människor är sig lika oavsett på vilken sida av förhandlingsbordet man sitter.
Förstår vi detta borde det inte vara svårt att låta bli att använda nedlåtande tillmälen av typen upptagna i rubriken till inlägget.

Vilhelminasjukan i avklingande?

Jag vill dryfta ett fenomen som inte verkar beroende av ifall man är anställd i offentlig eller privat regi.
Det saken gäller är benägenheten att inte låtsas se sina kunder, eller vad jag kallar "vilhelminasjukan" !
Jag har rest väldigt mycket runt om i landet genom mitt yrke och kan inte låta bli att lägga märke till detta rätt lokala feomen.
Nu senast var jag inbjuden till vårdcentralen för en s.k. 60-års hälsokontroll.
Att man förbisett att jag bor 5 mil från vårdcentralen och att det således kostar mig hundrafemtio kronor bara i bensinkostnad för inresan ToR kan jag leva med. (Det första besöket innebar tett enda blodprov, varefter jag kunde åka hem igen, för att återkomma efter en vecka för att ta blodtrycket !) Nog borde man kunnat organisera provtagningen på ett mer praktiskt sätt kanman tycka?
Men det jag förvånas över är attityden från de anställda tjänstgörande.
Jag var helt ensam i väntrummet när 3 sköterskor kom in. Samtliga låtsades som att jag inte fanns och sade inte ens hej eller ens gav mig en nickande hälsning som bekräftelse på att vi snart skulle ha kontakt.
Fenomenet har tidigare observerats på Apoteket, Nordea, Posten och Bilbolaget, där man genom åren fått lära sig att man som kunder blir osynliga så fort man klivit in genom dörren.
Jag minns ett fall då jag skulle ha ett enkelt ärende avklarat på Nordea och upptäckte att jag hamnat i en lång pensionärskö, där människor snällt och tyst väntade vid den enda kassan man hade öppen, medan 3 andra kontorsanställda+chefen ägnade sig åt interna uppgifter och ingen låtsades sett den växande kön av kunder.
Efter en kvart tog jag till orda och frågade varför det var viktigare att flytta papper än att serva sina kunder ? En generad reaktion kunde iakttas och plötsligt kunde flera kassor öppnas.
På Bilbolaget har en helt ny attityd inträtt med en trevlig kundtillvänd attityd. Jag vet inte om det har med personalskiften att göra eller om det utgått något slags direktiv, men nog känns det mycket trevligare att vara kund numera.
Posten har ju numera nästan helt upphört med kundservice och begränsat sin öppentid till en liten tidslucka, så nu kan man ägna sig nästan helt och hållet åt interna arbeten.
Även på Apoteket upplever jag att det blivit bättre med att kunderna bekräftas genom ett enkelt tilltal.
Vi håller tydligen på att långsamt anamma en mer kommunikativ och kundtillvänd attityd i enlighet med mer tätbefolkade regioner.  Hur det kan ha blivit så att man på vissa ställen betraktar kundservice som en lågstatussyssla har jag aldrig begripit ?
Återstår vårdcentralen, där personalen tycks rädda för att ens hälsa på patienter som sitter i väntrummet. Trots att väntetiderna blivit mycket kortare genom noggrannare tidsplanering, blir följden att man redan innan man fått träffa läkaren eller sköterskan så känner man sig förminskad eller förbisedd.
Jag har många gånger tänkt på i vilken omfattning just detta återspeglas i de negativa omdömen gentemot vårdcentralen som man möter i olika sammanhang, för på själva vårdinsatsen har jag då inget att klaga på.
Att det lätt utvecklas lokala beteendekulturer inom gruppen anställda är inget unikt, men det är alltid nyttigt att försöka tänka sig in i kundens/patientens/klientens upplevelse.  Att hälsa på sina kunder/patienter kan knappast vara så ansträngande att det inkräktar på servicegraden i övrigt?

Vårt mystiska universum 10

Den största och mest komplicerade maskin männisakan någonsin byggt kallas LHC. Det står för Large Hadron Collider och den skapades av gemensamma Europeiska satsningar och är beläget tvärs över gränsen mellan Schweiz och Frankrike med en diameter närmare 8 kilometer.  Bygget har flera gånger anmälts av de som är rädda för att den kommer att skapa mikroskopiska svarta hål som kan växa utom kontroll och förinta jorden !  Man har avslagit alla klagomål och som jag anser på mycket goda grunder, vilket jag ska motivera lite längre ned i texten. Maskinen förbrukar elström motsvarande en stad som Karlstad och energin i protonstrålen som används motsvarar drygt 75 kg trotyl !  Maskinen accellererar protoner till en hastighet mycket nära ljushastigheten (99,999999 %) och Einstein lärde oss att inget kan accellereras till eller över ljushastigheten, Men kan Einstein haft fel ? Men här kommer vi till kopplingen till vårt mystiska universum:Det handlar om den kosmiska instrålningen av partiklar som  träffar oss hela tiden och som ibland når upp till ofattbart höga energinivåer.  Victor Hess, en österrikisk forskare, upptäckte redan 1912 hur kosmisk strålning vräker in över oss och fortfarande har vi inte lyckats utröna varifrån allt härstammar.  Vi talar inte om solvinden utan om mer fjärran härstammande partiklar som vi inte lyckats identifiera fullständigt, men som de flesta anser vara just protoner och som varje sekund i miljarder rasar in och genom din och min kropp. Man tror att flertalet av dessa härrör från supernovautbrott, men somliga av dessa högenergetiska partiklar har ingen lyckats förklara eller ens förstå. Till exempel den som den 15 oktober 1991 uppmättes vid forskningsenheten Fly´s Eye i Utahöknen och som hade en energi motsvarande 30 000 000 000 protonmassor (massan ökar med hastigheten som du säkert minns), alltså 30 miljarder protonmassor vilket motsvarar massan hos en smaschad tennisboll.  Med sådana partiklar har universum redan visat oss att det vi håller på med via artifakten LHC inte kan skapa några nya företeelser som inte redan naturen prövat och överträffat (LHC kan i bästa fall uppnå energinivåer motsvarande 14000 protonmassor). Men frågan är hur någon partikel av protonstorlek kan komma upp till sådana energinivåer och varifrån denna energi hämtat sin upprinnelse ?Det är minst sagt förbryllande då ingen känd astrofysikalisk process skulle klara av att skapa energier motsvarande 100 millioner gånger den vi får fram i LHC ! Men enligt  Feng och Shapere innehåller dessa sällsynta superenergipartiklar tillräckligt med massa för att kunna skapa mikroskopiska svarta hål när de träffar vår atmosfär, genom att gravitationsfältet runt dem blir så högt att det kröker rummet in i sig självt. Nu har man byggt det känsligaste av alla detektorer, Pierre Auger-observatoriet i Argentina med syftet att undersöka resterna efter sådana mikroskopiska svarta hål, vars existens upphör så snabbt att man enbart hinner mäta konsekvenserna av dem. Meningen är att utröna storleken på de ihoprullade extra 7 rumsdimensionerna som vi inte kommer åt enligt supersträngteorin. Ett års obesrationer borde kunna ge oss tillräckligt med data för att utröna om de extra rumsdimensionerna är större eller mindre än 10-14 meter. Man tror sig under den tiden kunna identifiera ca ett dussin sådana mikroskopiska svarta hål när högenergipartiklar träffar vår atmosfär.  Lyckas man skulle det öppna ett nytt fönster mot att kunna förena relativitetsteorin med kvantfysiken till s.k. kvantgraviation och därmed nyckeln till hela universums uppkomst.Visar sig de extra dimensionerna vara större än 10-14 meter kan det nämligen förklara varför graviationens verkningar på våra utvecklade 3 rumsdimensioner förefaller vara så extrems svag i förhållande till andra grundkrafter. En stor del av gravitaionen skulle då ligga dold i de ihoprullade extra dimensionerna och kanske kunna förklara den mörka materians ursprung !  

Vårt mystiska universum 9

Gravitaionsvågor i vår tid förutsätter att universums tillblivelse var våldsamt och oerhört hastigt genomfört. Den cykliska teorin jag redogjort för tidigare och som kallats ”klatschteorin”, byggde på att två närliggande trebran skulle kollidera med några billioner års mellanrum, varvid vårt tredimensionella universum skulle laddas upp till låg entropinivå med jämna mellanrum, bygger på långsam tillblivelseakt. Att man nu lyckats mäta krusningar av typen gravitationsvågor är detsamma som att klatschteorin i ett slag kullkastats fullständigt. Inflationsteorin däremot vinner starkare stöd genom iakttagelsen med gravitationsvågor som eko från tidens start. Så tack och adjö med den cykliska teorin ! Lite synd är det dock i och med att lösningen på mörk energi dör ut med den cykliska teorin. Det blir till att börja om från början igen med att försöka förstå vad 70% av universum består av för mystisk energi ?

Byråkrater finns överallt !

A Texas cowboy was tending to his herd in a remote pasture when suddenly a brand-new BMW advanced out of a dust cloud towards him. The driver, a young man in a Brioni suit, Gucci shoes, Ray Ban sunglasses and YSL tie, leaned out the window and asked the cowboy, ”If I tell you exactly how many cows and calves you have in your herd, will you give me a calf?” The cowboy looks at the man, obviously a yuppie, then looks at his peacefully grazing herd and calmly answers, ”Sure, Why not?” The yuppie parks his car, whips out his Dell notebook computer, connects it to his AT&T cell phone, and surfs to a NASA page on the Internet, where he calls up a GPS satellite navigation system to get an exact fix on his location which he then feeds to another NASA satellite that scans the area in an ultra-high-resolution photo. The young man then opens the digital photo in Adobe Photoshop and exports it to an image processing facility in Hamburg, Germany. Within seconds, he receives an email on his Palm Pilot that the image has been processed and the data stored. He then accesses a MS-SQL database through an ODBC connected Excel spreadsheet with hundreds of complex formulas. He uploads all of this data via an email on his Blackberry and, after a few minutes, receives a response. Finally, he prints out a full-color, 150-page report on his hi-tech, miniaturized HP LaserJet printer and finally turns to the cowboy and says, ”You have exactly 1586 cows and calves.” ”That’s right. Well, I guess you can take one of my calves,” says the cowboy. He watches the young man select one of the animals and looks on amused as the young man stuffs it into the trunk of his car. Then the cowboy says to the young man, ”Hey, if I can tell you exactly what your business is, will you give me back my calf?” The young man thinks about it for a second and then says, ”Okay, why not?” ”You’re a consultant for the Government.” says the cowboy. ”Wow! That’s correct,” says the yuppie, ”but how did you guess that?” ”No guessing required.” answered the cowboy, ”You showed up here even though nobody called you; you want to get paid for an answer I already knew, to a question I never asked; and you don’t know anything about my business…….. Now give me back my dog.”

Vattenexploatörens arrogans

Så länge påföljderna för miljöbrott är så milda och så länge rättsvårdande myndigheter uppträder så tandlöst, kommer girigheten att styra besluten hos verksamhetsutövarna. Vi måste få in alla kraftverk under 1999 års miljöbalk som en första åtgärd.. http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/aelvraeddarna-vill-foerbjuda-drift-av-kraftverk-977256Pm130531 – Polisanmälan KH   Pressmeddelande ÄlvS 20140327

Att missbruka systemet

Lönegarantin regleras i en Lönegarantilag (1991:497). Lönegarantin omfattar statlig behandling av arbetstagarens fordran hos en arbetsgivare som försatts i konkurs.  Lönegarantin omfattar ren lön samt därtill hörande löneförmåner. Lönegaranti beviljas upp till 100 000 kr.   Kommentar: På förekommen anledning (Leksand och Timrå) kan upplägget ifrågasättas.  Är det rimligt att idrottsklubbar ska kunna köpa elitspelare de egentligen inte har råd med och som drar löner på nästan 150 000 skr/månad, för att sedan gå i konkurs och låta statens skattebetalare betala deras löner under rekonstruktionen ? http://www.idrottensaffarer.com/kronikor/2013/06/fel-form-av-statligt-stod-till-elitidrott Satt i system blir det ett sätt att låta skattebetalarna stå för notan av att via de dyrast toppspelarna klättra i rankinglistorna. Min aversion mot mediacirkusen kring lagsporterna finns visserligen där någonstans i bakgrunden, men detta till trots kan jag inte tro att det var så här konstruktörerna av lönegarantin hadde tänkts sig att trygghetssystemet skulle användas ? Eller så var det det ? I vilket fall tycker jag det är oanständigt.